Organet

Kryetar
Vahidin Beluli
vahidinbehluli@hotmail.com
kryetari@unioni.at
0676 760 48 54

Kryeimam
Mag. Muhidin Ahmeti
muhidin_ahmeti@hotmail.com
0676 904 67 37

Nënkryetar
Rexhep Bafqari
b.bafcari@chello.at
0664 410 60 38

Sekretar
Mag. Nadire Mustafi
nadire.mustafi@gmx.at
0676 5921442

Zv. Sekretar
Afrim Xhelili
afrim_xhelili@hotmail.com
068181350247

Arkatar
Skender Shakiri
s.shakiri@gmx.at
0676 901 00 39

Zv. Arkatar
Mevludin Mustafa
mevludinmustafa@hotmail.com
0676 664 33 63

Close