Organet

Kryetar
Vahidin Beluli
vahidin.beluli@alkig.at
0660 699 50 11

Kryeimam
Usam Alimi
usam.alimi@alkig.at

Nënkryetar
Ylli Buraniqi
ylli.buraniqi@alkig.at

Sekretar
Muhamed Ramadani

Zv. Sekretar
Fahire Ahmeti
fahire.ahmeti@alkig.at

Arkatar
Sadulla Fetai

Zv. Arkatar
Sulejman Zendeli

Nëpunës administrativ
Dr. Flamur Sofiu

Close